NOAH SHELTER

Project : Noah Shelter

Client : N/A
Type : Hotel
Area : N/A sq.m.
Status : Experimental Design

Architectural Design : Oriental Studio

NOAH – Experimental Project

ในทุกวันนี้เราได้เผชิญกับสถานการณ์ต่างๆความเปลี่ยนแปลงที่ไม่เคยพบมาก่อน
ทั้งเรื่องสภาพอากาศที่เปลี่ยนไปในทุกปี หรือจะไวรัส Covid-19 ในปัจจุบัน
ในปัจจุบัน ซึ่งบีบให้เราต้องปรับตัวให้เขากับสิ่งที่กำลังจะเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิง
หรือ New Normal และการเปลี่ยนแปลงนี้เป็นความท้าทายอย่างยิ่งต่อเราทุกคน

 ซึ่งทาง ORIENTAL STUDIO ได้เล็งเห็นและหยิบความท้าทายนี้
ได้นำมาสานต่อใน Experimental Project ของเรา ในโจทย์ที่ว่า
หากวันหนึ่ง โลกร้อนขึ้นร้อนขึ้นจนเกิด สภาพอากาศที่แย่ไม่เป็นมิตร
กับสิ่งมีชีวิต น้ำแข็งละลายน้ำท่วมโลก มนุษย์เราจะใช้ชีวิตอยู่กันอย่างไร
จึงเกิดเป็น โครงการ "NOAH"